ធន់ ចាន់តាក់

ធន់ ចាន់តាក់ ហាត់ត្រៀមច្រើនខែមុនដណ្តើមប្រាក់ ៦ពាន់ដុលាជាមួយ រិទ្ធអៃយ៉ារ៉ា (មានវីដេអូ)

គុនខ្មែរ ធន់ ចាន់តាក់ ប្រឹងហាត់ច្រើនខែក្នុងការដណ្តើមខ្សែក្រវាត់កម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុនខ្មែរ ជាមួយកីឡាករថៃ